pearleus

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

จ.นครปฐมกำหนดจัดประชุมรับความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้กำหนดแนวทางการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองและทุกภาคส่วน ในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งในระดับส่วนกลาง โดยมีกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบ และในระดับพื้นที่มีผู้บัญชาการทหารบกรับผิดชอบ และให้แม่ทัพภาคดูแลในระดับภาคร่วมกับผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สำหรับระดับจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักบูรณาการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
          ทั้งนี้มีประเด็นในการหารือการสร้างความสามัคคีปรองดอง ประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านความเหลื่อมล้ำครองครองที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และการศึกษา ด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ด้านการสื่อสารมวลชน ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ ด้านการปฏิรูป และด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
          สำหรับจังหวัดนครปฐมกำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมมี 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 อดีตสส.สว. หรือผู้สมัคร สส. สว. แกนนำมวลชนทางการเมือง ผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มที่ 2 นักวิชาการ/นักศึกษา องค์กรสื่อมวลชน องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง และองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มที่ 3 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคอุตสาหกรรม/หอการค้า กลุ่ม/องค์กรที่ทำงานร่วมกับรัฐ กลุ่มที่ 4 ผู้นำทางศาสนา/ผู้นำจิตวิญญาณ ผู้นำชุมชน/กลุ่มสาขาอาชีพ เครือข่ายเกษตรกร/ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

...................................................
ชุติมา ลีนุกูล /ข่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น