pearleus

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐมจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายอดิศักดิ์ เพทอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยนางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2522 โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เจริญเติบโต เพื่อเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ และในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูถัมภ์ โดยพระราชทานอนุญาตให้ใช้ชื่อว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทอดผ้าป่าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกปี เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ และนำเงินไปช่วยเหลือเด็ก ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนในชนบท โดยการให้ทุนอุปการะสนับสนุน อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่ม โดยในปีที่ผ่านมาจังหวัดนครปฐม ได้นำเงินบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทนครปฐม ใช้จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลน จำนวน 116 คน เป็นเงิน 116,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือเงินกองทุนฯ จำนวน 2,036,836.49 บาท

สำหรับการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน กลุ่ม  องค์กรมวลชนต่างๆ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ รวมทั้งสิ้น 154,728 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครปฐม จะได้พิจารณาให้ทุนอุปการะในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่ม และอื่น แก่เด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนต่อไป
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น