pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ติวเข้มเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ ย้ำบทบาทการทำงานปี 2560 ต้องเป็นหน่วยเติมเต็มการบริการประชาชนของทุกส่วนราชการ และแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการทำงาน

     
เมื่อ 22 มี.ค.60  เวลา 09:00 น. ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มทักษะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง ยั่งยืนประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมให้รองรับภารกิจการบริการและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เครือข่ายงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต 50 เขต รวมทั้งสิ้น 235 คน
     โอกาสนี้ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ในปี 2560 ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ โดยกล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมาศูนย์ดำรงธรรมได้ปฏิบัติภารกิจ ทั้ง 7 มิติได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ถือว่าเห็นผลงานเป็นที่น่าพอใจ และมีประชาชนเข้ามารับบริการและร้องเรียนร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังได้ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหายาเสพติด เรื่องที่ดินทำกินและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ โดยชุดปฏิบัติการพิเศษซึ่งถือว่ามีการทำงานในเชิงรุกมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา
    
สำหรับการทำงานในปี 2560 และในอนาคตต่อไป กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลและอำนวยการ ให้การบริหารงานของศูนย์ดำรงธรรมและการบริหารงานของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีเอกภาพ มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานทุกๆด้าน และเน้นการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ ดำรงธรรมให้มีความพร้อมในการทำงานทุกมิติ การสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งระเบียบกฎหมาย เทคนิคการทำงาน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเตรียมการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงาน อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการประชาชน  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการกำหนดหลักสูตรที่สำคัญ อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การทวงหนี้ผิดกฎหมาย หรือการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เทคนิควิธีการเจรจาประนีประนอม โดยมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละหน่วยงานมาบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
     ในขณะเดียวกัน รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียนที่ค้างการพิจารณามานานหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ การทำงานในปี 2560 จึงมีความท้าทายและเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมแรงร่วมใจพัฒนาการทำงานและทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนทำให้คนไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

     สุดท้าย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำว่า ศูนย์ดำรงธรรมจะต้องเป็นหน่วยเติมเต็มการบริการประชาชนของทุกส่วนราชการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ยังดำเนินการไม่สมบูรณ์ รวมทั้ง สามารถส่งต่อการบริการซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือเป็นอำนาจของผู้บริหารส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว และต้องเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเรื่องขั้นตอนการติดต่อราชการของส่วนราชการในพื้นที่  ซึ่งปัจจุบันเรื่องที่ประชาชนมีความทุกข์ร้อนและเข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่มีความหลากหลาย  ดังนั้น บุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมจึงต้องเป็นผู้มีความรอบรู้งานและโครงสร้างของส่วนราชการ รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในทุกด้าน เป็นนักประสานงานกับทุกส่วนราชการสามารถประสานงานบูรณาการร่วมในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องรู้พื้นที่ สามารถประเมินสถานการณ์ได้ดี และจัดระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนสร้างความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น