pearleus

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

กอ.รมน.จ.นครปฐมจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในการเสนอข่าวไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง


เมื่อ 28 มีนาคม 2560 ที่ห้องสัมมนาร้านดาอาหารป่า อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  พันเอกสันติ แสนรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยมี นางสุกัญญา นาคสุข ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม สื่อมวลชนทุกแขนง และหน่วยงานราชการที่มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการ 100 คน ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าว มีการเสวนาแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอข่าวที่ไม่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง เพื่อให้เกิดความสันติและความสมัครสมานสามัคคีปรองดอง ตลอดจนการเสนอข่าวที่ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติ ทั้งนี้ในการเสนอความคิดเห็นต่างๆ ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม จะนำข้อคิดเห็นต่างๆนำเสนอทาง คสช. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารประเทศต่อไป
...................................................
                                                                      ชุติมา ลีนุกูล /ข่าว    

     

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น