pearleus

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

Ac Corp ลง MOU ร่วมวิทยาลัยเทคโนฯ พังโคนจัดโครงการสร้างศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจวัยเยาว์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เอเจนซี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด(Ac Corp) ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ผ่านระบบ off line และ online ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จังหวัดสกลนคร จัดหลักสูตรผู้ประกอบการวัยเยาว์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ปูทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการถ่ายทอดความรู้ผ่านวิทยากรรับเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงน.ส.สาเร๊าะ พันหวัง กก.ผจก.บ.เอเจนซี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้เด็กและเยาวชนใช้เวลาเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานาน ซึ่งหากใช้สื่อโซเชี่ยล ในทางที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่ก่อประโยชน์ จะทำให้เกิดผลเสียตามมามากมาย ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการใช้สื่อโซเชี่ยล ให้เกิดประโยชน์ มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา มีการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างมูลค่า จึงได้จัดตั้งโครงการศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจเยาวชนขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะความรู้ด้านการทำตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย

        

            ดังนั้นจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการบริหารจัดการ  และการดำเนินการตามโครงการศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจเยาวชนภายใต้หลักสูตร "ผู้ประกอบการวัยเยาว์" ทั้งนี้จะมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิทยากรพิเศษระดับมืออาชีพด้านการทำตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย "ในยุค4.0 นี้ ดิฉันอยากให้เยาวชน ใช้โซเชี่ยล  เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ อย่างสร้างสรรค์ โดยไม่กระทบเวลาเรียนหลัก ด้วยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นการบ่มเพาะให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคต"น.ส.สาเร๊าะกล่าวและว่าโครงการฯนี้ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นมีสถาบันที่เข้าร่วมกว่า 40 สถาบันแล้ว โดยบริษัทฯมุ่งหวัง มุ่งปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคตต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น