pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

เกษตรสมุทรสาคร จัดเวทีเรียนรู้การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครได้มีการรณรงค์ติดตาม   เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่พร้อมมีการประสานการรายงานข้อมูลการระบาดของศัตรูพืชในระดับอำเภอ ทั้งนี้จากข้อมูลคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศมีความเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์โดยเฉพาะหนอนหัวดำมะพร้าว หากไม่มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันกำจัดอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแปลงมะพร้าวในพื้นที่ของเกษตรกรได้โดยจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว จำนวน 21,342 ไร่ เกษตรกร จำนวน 2,325 ราย และมีพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว จำนวน  2,673 ไร่
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครได้ติดตามสถานการณ์พื้นที่การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวและ         ให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ตามหลักวิชาการ มีผลการดำเนินการดังนี้
1.       พื้นที่ที่มีการปฏิบัติตามคำแนะนำตามหลักวิชาการและมีการปล่อยแตนเบียนบราคอนอย่างต่อเนื่อง จะสามารถควบคุมพื้นที่การระบาดได้ในระดับที่ดี
2.       พื้นที่ที่เกษตรกรไม่ได้ดูแลรักษาและป้องกันกำจัด ยังคงพบมีการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เพราะสภาพอากาศร้อนเป็นปัจจัยส่งเสริมในการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว
3.        พบการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวกระจายไปสู่มะพร้าวแปลงใหม่ของเกษตรกรข้างเคียง
เกษตรจังหวัดสมุทรสาครกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเวทีเรียนรู้การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยกำหนดการจัดเวทีในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 5 เมษายน 2560 รวม 20 ตำบล เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวไดรับทราบ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมในภายหน้า  ทั้งด้านการควบคุมพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวและปัญหาสารเคมีตกค้างในผลผลิตหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โทร/โทรสาร 034-426995 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

ข่าว.. สุภาพร อินดำ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น