pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระบรม วงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.19 น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจผู้ชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้า บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวัดศรีสุทธาราม(วัดกำพร้า)ตำบลบางหญ้าแพรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้า บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์กรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งประดิษฐานณวัดศรีศรัทธารามจังหวัดสมุทรสาครนี้หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับข้าราชการพ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการก่อสร้างโดยเปิดรับบริจาคทุนทรัพย์จากบุคคลทั่วไปเพื่อให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนชาวประมง ที่เดินเรือผ่านไปมาได้สักการะบูชาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจรวมถึงเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติเผยแผ่พระเกียรติคุณองค์บิดาของทหารเรือไทยซึ่งในอดีตพระองค์ได้เคยเสด็จมาตั้ง กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ณ จังหวัดสมุทรสาคร โดยพระอนุสาวรีย์แห่งนี้ นับได้ว่าเป็นพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยกล่าวคือจากระดับพื้นถึงฐาน มีความสูง 3 เมตรแท่นฐานสูง 5 เมตรและขนาด พระรูปฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือสูง 9 เมตรรวมความสูงทั้งสิ้น 17 เมตรหรือประมาณตึก 6 ชั้นใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 21 ล้านบาทเริ่มก่อสร้างในปี 2559 โดยพลเรือเอกชุมพล         ปัจจุสานนท์องคมนตรีในขณะนั้นได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ในโอกาสนี้กองทัพเรือโดยศูนย์บัญชาการต่อต้านการทำการประมงผิดกฎหมาย(ศปมผ.) ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วยการเปิดคลินิกตอบคำถามและศูนย์ one stop service จากเจ้าที่ของชุดสหวิชาชีพประกอบด้วยเจ้าที่จากประมงจังหวัดเจ้าท่า ภูมิภาคสาขาสมุทรสาครแรงงานจังหวัดจัดหางานจังหวัดและตำรวจน้ำสมุทรสาครและการจัดตอบคำถามและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวประมงรวมถึงได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทันตกรรมและตรวจสุขภาพ รักษาเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น