pearleus

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ปี 2560 – 2564

เมื่อ 24 มีนาคม 2560  ที่ห้องประชุม ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ปี 2560 2564 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด ปี 2560 2564 ในภาคอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร , อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จากผู้แทนเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการด้านกำลังคนและแนวทางการพัฒนากำลังคนของจังหวัดที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของจังหวัดนครปฐม
   

 นายมงคล ลีลาธนากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม กล่าวว่า รัฐบาลโดยคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ หรือ กพร.ปช. ได้กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศได้รับการพัฒนาตรงกับความต้องการของภาคการผลิตบริการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับ รองรับการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ อย่างยั่งยืน ทั้งแรงงานไทยและผู้ประกอบการไทย พร้อมรับการเกิดประชาคมอาเซียน อาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ตั้งแต่ระดับนโยบายโครงสร้าง กลไกลการดำเนินงาน ซึ่งมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้ประสานการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย และคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ทำหน้าที่ประสานการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบาย กพร.ปช. เพื่อให้อนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนครปฐม สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น