pearleus

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทย สั่งทุกจังหวัด คุมเข้มช่วงสงกรานต์ กวดขันสถานบริการและโรงแรมทั่วประเทศ ป้องกันอาชญากรรมและดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่

      วันนี้ (31 มี.ค. 60) ที่กระทรวงมหาดไทย นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่ 13  17 เมษายน 2560 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งสถานที่ต่าง ๆ หลายพื้นที่ จะมีการจัดกิจกรรมงานประเพณีเพื่อเฉลิมฉลองในช่วงดังกล่าว อาทิ สถานบริการ สถานบันเทิง และสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท หรือการกระทำอื่น ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินมาตรการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ดังนี้
      1. จัดชุดเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่กวดขันตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายสถานบริการและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
      2. ให้เข้มงวดในเรื่องการกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ อายุของผู้เข้าไปใช้บริการ ต้องมิให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ ควบคุมมิให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ รวมถึงป้องกันมิให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ตลอดจนให้ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัย เช่น การจุดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือทำให้เกิดอุบัติเหตุจนอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้าไปใช้บริการ
      3. ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานบริการและประชาชนได้ทราบถึงมาตรการควบคุมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานรื่นเริง หรืองานประเพณี เช่น การห้ามขายและห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่กำหนด หรือห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หากฝ่าฝืนมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
      ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าไปใช้บริการโรงแรมหรือที่พักที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ดูแลโรงแรมที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้นายทะเบียนโรงแรมกำชับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำบัตรทะเบียนผู้พักให้ตรงตามจริง เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมและ
การมั่วสุมในเขตโรงแรม

      รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน สถานประกอบการ และสถานบริการในพื้นที่ให้ทราบและปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดในช่วงวันหยุดต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น