pearleus

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

จ.นครปฐมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2559

วันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2559 โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2560 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จึงขอความร่วมมือมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้าประจำในสังกัด
จากการดำเนินการดังกล่าวมีส่วนราชการและอำเภอได้ส่งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำให้จังหวัดพิจารณาทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน จำนวน 5 คน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครปฐม ร่วมพิจารณาคุณสมบัติ ตรวจสอบประวัติของข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นแล้ว ซึ่งแต่ละท่านมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในองค์กรได้อย่างยั่งยืน สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครปฐมมี 5 คน ดังนี้

1. นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
 2. พันตำรวจเอก ไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม ผู้กำกับสถานตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
3. นายอำนาจ ภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
4. นายไพชะยนต์ พูนขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

5. พันตำรวจเอก สีหเดช สระกอบแก้ว ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น