pearleus

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล

นายวีระยศ อุตรนคร อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากบริษัทพีเพิล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล ขอเชิญกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกำหนดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 สำหรับหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร สำเนาใบทะเบียนผู้ประกอบการOTOP  เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) ภาพผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 5 ภาพ โดยภาพถ่ายที่นำส่งควรถ่ายหลากหลายมุมมอง อาทิ ภาพชิ้นงาน ภาพรายละเอียดของงาน ภาพด้านซ้าย ขวา หน้า บน ล่าง เป็นต้น ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-3397055 Email : Thailand.dip@gmail.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น