pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

10 เม.ย.นี้พม.จัดใหญ่วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2560 เชิดชู“สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ”

พม.เตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ”  ในวันที่ 10 เม.ย.60 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี  รมว.พม.เผย รัฐพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ดันมาตรการรองรับ 4 มาตรการ ทึ่งผู้สูงวัยร่วมกิจกรรมและแชร์ประสบการณ์ในงานแถลงข่าวได้อย่างน่าประทับใจ  
                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 มี.ค.60   เวลา 10.00 น.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) แถลงข่าวการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐที่ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ  

                พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า งานดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 10 เม.ย.60 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ทั้งนี้ตามที่ได้มีการกำหนดให้วันที่ 13 เม.ย.ของทุกปีเป็น"วันผู้สูงอายุแห่งชาติโดยรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุ ผลักดันมาตรการรองรับสังคมสูงอายุ 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 2) การสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 3) สินเชื่อที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และ 4) การบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญ
                พร้อมกันนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านกลไกประชารัฐเพื่อสังคม โดยการขับเคลื่อนด้วยตัวแทนของทั้ง 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ มีตนเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ภาคเอกชน มีนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และภาคประชาสังคม มี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งจะมีคณะทำงานย่อยในแต่ละด้าน ร่วมกำหนดเป้าหมายและวางแนวทางดำเนินงานร่วมกัน Quick Win ในการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6)
                สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ประกอบด้วย 1) คณะทำงานย่อยด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของคนพิการ นำโดยหอการค้าไทย และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีเป้าหมายจ้างงานคนพิการเพิ่ม16,000 อัตรา ในปี 2561 และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับองค์กรของคนพิการ และวิสาหกิจเพื่อสังคมของคนพิการ 2) คณะทำงานการส่งเสริมการมีรายได้ และการมีงานทำของผู้สูงอายุ นำโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุทั้งในและนอกระบบ มีรายได้และมีงานทำเพิ่มขึ้น 39,000 อัตรา ในปี 2560
                3) ด้านการออมเพื่อการเกษียณอายุ นำโดยตลาดหลักทรัพย์ มีการรณรงค์ด้านวินัยทางการเงินการออม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ ข้าราชการ และผู้สูงอายุ 4) ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย นำโดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หรือ SCG ซึ่งได้รวบรวมแบบบ้านผู้สูงอายุ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน และการเสริมสร้างทักษะการออกแบบ การก่อสร้างของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้มีความรู้ด้าน Universal Design เป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ และ 5) ด้านความปลอดภัยทางถนน นำโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. เสนอแผนการรณรงค์ เช่น กิจกรรมถนนคนดี การรณรงค์ในช่วงเทศกาลสำคัญ และตลอดจนการให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย เป็นต้น

                อย่างไรก็ตามรมว.พม.ระบุว่า ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทย ต้องร่วมกันผลักดัน ส่งเสริม และสร้างความตระหนักถึงพลังของผู้สูงอายุพร้อมยกย่องและเชิดชูผู้สูงอายุผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ตลอดจนผู้สูงอายุจะสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งพาตนเองได้ และมีหลักประกันที่มั่นคง โดยบูรณาการความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อความพร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคม สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ

                ส่วนกิจกรรมภายในงานน่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุที่สำคัญ นิทรรศการหน่วยงาน องค์กรที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ และบูธกิจกรรมภายในงานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนการออมแห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อผู้สูงอายุ
                ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในการแถลงข่าวดังกล่าว ได้เชิญคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ประธานชมรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย หรือที่มีชื่อย่อว่า OPPY หรือ Old Peple Play Yong นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส นายกสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและนางกรรณิกา ธรรมเกษร พิธีกรชื่อดังร่วม มาร่วมแชร์ประสบการณ์พร้อมกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆทั้งการขนมและการทำดอกไม้ประดิษฐ์ และเอลวิส เมืองไทย จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ ร่วมร้องเพลงสร้างความบันเทิงด้วย
                คุณหญิงชัชนี บอกว่า คอมพิวเตอร์ กับ ผู้สูงอายุ ดูจะเป็นถนนคนละสายที่มุ่งไปในทิศทางที่กลับกัน แต่ท่านได้ย้ำว่า อายุเป็นเพียงตัวเลข เพราะวันนี้ท่านอายุย่างเข้า 91 ปีแล้ว แต่พร้อมที่จะยอมรับสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท่านได้เคยบอกเพื่อนสมาชิกในชมรมว่า คอมพิวเตอร์คือสิ่งใหม่ ที่ช่วยเติมชีวิตให้เต็ม และยังลดความรู้สึกของความมีอายุได้อีกด้วย เพื่อให้ผู้สูงวัยได้เห็นโลกคอมพิวเตอร์มิใช่จะจำกัดอยู่แต่กับเด็ก หรือคนหนุ่มสาวเท่านั้น แต่ยังสามารถอำนวยประโยชน์อย่างมาก แก่ผู้สูงวัยอีกด้วย สิ่งดีอันดับแรกที่สามารถเห็นได้ชัด คือทำให้ช่องว่างระหว่างวัยของคนในครอบครัวลดน้อยลง ผู้สูงอายุสามารถเริ่มพูดคุยกับลูกหลาน ในเรื่องแปลกใหม ที่นับวันจะทวีความสำคัญต่อโลกมนุษย์มากขึ้นทุกที ดังนั้นปัจจุบันชมรมฯมีสมาชิกเข้าร่วมชมรมกว่า 3,500 ท่านแล้ว ใครที่สนใจอยากเข้าร่วมอบรม ก็สามารถไปสมัครได้ตามที่อยู่ นี้ OPPY CLUB, Loxley Public Co., Ltd. 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 11 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: 02-248-0270 – 71, 089-139-9778โทรสาร: 02-642-4438 – 39 E-mail: info@happyoppy.com Wesite: www.happyoppy.com Facebook: www.facebook.com/OPPYClub

                คุณแอ้ กรรณิการ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ผู้นำของประเทศไม่ว่าจะอยู่ระดับใด ควรโดดลงมาทำด้วยตัวเองอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การใช้รถประจำตำแหน่งแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวและการเดินพูดคุยหารือกันไปเข้าในทำเนียบหรือกระทรวงทบวง กรม แทนการนั่งรถเข้าเทียบบันไดตึก แทนที่พวกเราจะส่งภาพผู้นำประเทศโน้นประเทศนั้น ปั่นจักรยาน หรือเดินไปทำงานกันในไลน์ด้วยความชื่นชม ทำไมผู้นำเราไม่ปฏิบัติเอง เพื่อบ่งบอกถึงความแข็งแรงของสุขภาพ
                "มีคนถามว่าพี่ทำอย่างไร พี่บอกว่าพี่เดินทุกวันวันละ 15 นาที 30 นาทีหรือชั่วโมง ทำทุกวัน และขอให้ผู้สูงวัยเราได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ทำเพราะเราอยากทำไม่เกี่ยวกับภาพลักษณ์หรือนโยบายแต่มันคือ สุขภาพที่ดีของเรา เริ่มที่ครม.จะน่ารักมากเพราะทุกวันนี้ในทำเนียบ ไม่มีที่จะจอดรถแล้ว ลองไหมค่ะทีมงานถีบจักรยานเข้าทำเนียบและใช้รถรับส่งเป็นจุดๆโดยไม่เอารถยนต์ส่วนตัวเข้าทำเนียบ ความน่ารักนี้เราจะอวดชาวโลกได้เลย" 

                ทางด้านนายกสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย นั้นท่านทำกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงเพื่อผู้สูงวัยอยู่แล้วท่านเชิญชวนให้กลุ่มต่างๆของผู้สูงวัยตามจังหวัดต่างๆ รวมตัวกันเป็นชมรมเพื่อร่วมทำกิจกรรมกับทางสมาคมฯสอบถามกับทางจังหวัดได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น