pearleus

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

พก. นำผู้พิการทำจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

อธิบดีฯสมชาย
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดโครงการจิตอาสาทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยนำคณะคนพิการจำนวนกว่า 1,500 คน สานต่อความดี ซึ่งน้อมนำแนวทางตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังใจความตอนหนึ่งว่า คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วย เมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้ซึ่งถือเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนพิการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ ในการทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า โครงการจิตอาสาทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เกิดขึ้นด้วยจิตสำนึกจากกลุ่มคนพิการและคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กองกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ต้องการทำความดีถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 จึงได้เกิดกิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นการรวมกันครั้งสำคัญของกลุ่มคนพิการกว่า 1,500 คน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 วัน ประกอบด้วย วันเสาร์ที่ 11 มี.ค.60 ณ วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง เขตบางซื่อ และ วันอาทิตย์ที่ 12 มี.ค.60 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมทั้ง 2 วันนี้ ได้มีการรวมกลุ่มคนพิการแต่ละประเภทความพิการ
อาทิ คนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว คนพิการทางการเห็น กลุ่มออทิสติก เป็นต้น ทำจิตอาสาให้กับวัดสร้อยทอง และวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร โดยทั้งหมดได้ร่วมกันเก็บกวาดลานวัดและพระอุโบสถ ล้างห้องน้ำ เก็บขยะ ซึ่งแม้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นคนพิการ แต่มีจิตอาสา ต้องการทำดีเพื่อผู้อื่น นับเป็นการทำความดีด้วยหัวใจ ในฐานะประชาชนคนไทย เพื่อน้อมรำลึกตามแนวทางพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เล็งเห็นประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งเมื่อเป็นผู้รับแล้วต้องเป็นผู้ให้ด้วยนายสมชาย กล่าวอีกว่า โครงการจิตอาสาทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลพระ

บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต้องขอขอบคุณกลุ่มคนพิการ เหล่าศิลปิน ดารา คณะผู้จัดงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมในการทำจิตอาสาในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้น สานต่อ และเดินหน้าการทำความดีเพื่อสังคม รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้เห็นแก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ พก. ได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นหลักในการผลักดันและดำเนินโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น