pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560


           เมื่อ 23 มี.ค. 60 เวลา13.00 น. ที่ห้องประชุม 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรเพื่อยกย่องข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 9 ราย ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน
           โอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการผู้ได้รับประกาศเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันมีค่าและเป็นเกียรติประวัติแก่ข้าราชการผู้ได้รับรางวัล การได้รับรางวัลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นตัวแทนของเครื่องหมายแห่งการกระทำคุณงามความดี อันเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ายิ่ง เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ซึ่งทุ่มเทชีวิตและจิตใจ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน สมควรเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนั้น ถือว่าเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการทั้งหลายเกิดสำนึกในการปฏิบัติงานที่เที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการให้ควรแก่ความไว้วางใจเชื่อมั่นของปวงชน และดำรงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดี สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุด ดังนั้น ขอให้ทุกท่านที่ได้รับประกาศเกียรติบัตรฯ ในวันนี้ รักษาคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไป คุณงามความดีที่ได้ทำในครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีและน่ายกย่องทั้งแก่หน่วยงานและสังคมสืบไป
          
 

สำหรับรางวัลประกาศเกียรติบัตรฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (เฉพาะในส่วนกลาง) เพื่อยกย่องเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยจัดขึ้นเป็นปีแรกและเป็นกิจกรรมนำร่อง โดยคัดเลือกจากผู้ที่เหมาะสมและสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย 1.นางสาวฉัฎฐาทิพ มุสิกวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จากสถาบันดำรงราชานุภาพ 2.นายธรรมคุปต์ สังวร นักวิชาการวิเทศสัมพันธ์ จากกองการต่างประเทศ 3.นายมนตรี ไชยคีรี นิติกรชำนาญการพิเศษ จากกองการเจ้าหน้าที่ 4.นางสาวยุพา พุทธเสม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ จากกองสารนิเทศ 5.ร้อยโทรัฐพล เพรียวพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 6.นางสาววราภรณ์ วงศ์ศิลป์ นักวิชาการพัสดุ จากกองคลัง 7.นางสาววันเพ็ญ ทรงวิวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จากสถาบันดำรงราชานุภาพ
8.นางสาวสรารินทร์ ชัยสุรินทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จากสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด และ 9.นางสาวสุภาวดี นุชวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ จากกองคลัง

ครั้งที่ 42/2560 วันที่ 23 มี.ค. 2560




0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น