pearleus

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครเยี่ยมวัดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร


เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2560                 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางไปกราบสักการะพระพุทธรูปสำคัญ          พระเกจิเถราจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และกราบนมัสการพระสังฆาธิการ ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนี้
1. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
1.1 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
1.2 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) พระอารามหลวง
1.3 กราบสักการะสรีระสังขารพระเทพสาครมุนี (หลวงปู่แก้ว สุวัณณะโชโต) และกราบนมัสการพระสาครมุนี (ประสาท สุชีโว) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)พระอารามหลวง
1.4 กราบสักการะพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องมั่นคง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
1.5 กราบสักการะพระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัด (พระพุทธสิหิงค์จำลอง) ด้านหน้ามุข ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า)
1.6 กราบสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำห้องปฏิบัติงานที่ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
2. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
2.1 กราบนมัสการพระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ชนฺสาโร) เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (มหานิกาย) / เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสมุทรสาคร
2.2 กราบนมัสการพระราชปริยัติคุณ (สมพงษ์ สุวโจ) เจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม            พระอารามหลวง อำเภอเมืองสมุทรสาคร
2.3 กราบนมัสการพระรามัญมุนี (ศักดิ์ดา ป.ธ.3) เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธรรมยุต) / เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม อำเภอบ้านแพ้ว
2.4 กราบนมัสการพระครูสุทธิธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร (มหานิกาย) /  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)พระอารามหลวง
2.5 กราบนมัสการพระครูสีลาธิการี เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน (มหานิกาย) / เจ้าอาวาสวัดหนองพะอง
2.6 กราบนมัสการพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว (มหานิกาย) / เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว
2.7 กราบนมัสการพระครูโสภณธรรมวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร (ธรรมยุต) /                เจ้าอาวาสวัดมหาชัยคล้ายนิมิต
2.8 กราบนมัสการพระครูโอภาสธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว-กระทุ่มแบน (ธรรมยุต) /   รองเจ้าอาวาสวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
3. วันที่ 15 มีนาคม 2560
3.1 กราบสักการะหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และกราบนมัสการพระมงคลพัฒนา-ภรณ์เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว/เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว
3.2 กราบสักการะรูปเหมือนหลวงปู่รุ่ง ติสสโร หรือพระไพโรจน์วุฒาจารย์ และกราบนมัสการพระครูสิริสาครธรรม เจ้าอาวาสวัดท่ากระบืออำเภอกระทุ่มแบน
3.3 กราบสักการะพระพุทธสิหิงค์ หรือ หลวงพ่อสัมฤทธิ์ แห่งวัดโคกขาม และกราบนมัสการ  พระครูสาครรัตนาภรณ์ เจ้าคณะตำบลมหาชัย/เจ้าอาวาสวัดโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร 3.4 กราบสักการะหลวงพ่อปู่ พระประธานภายในโบสถ์วัดโกรกกราก และกราบนมัสการ  พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ เจ้าคณะตำบลโกรกกราก/เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร
3.5 กราบสักการะรูปเหมือนหลวงปู่รอด หรือ พระครูรอด พุทธสัณโฑ และกราบนมัสการ          พระครูสังฆรักษ์สามารถ (พระอาจารย์แดง) ผลปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบางน้ำวน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
3.6 กราบสักการะรูปเหมือนหลวงปู่สุด สิริธโร หรือ พระครูสมุทรธรรมสุนทร และกราบนมัสการพระมหาวิษณุ กิตติญาโณ เจ้าอาวาสวัดกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร
3.7 สักการะองค์พ่อพันท้ายนรสิงห์ ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น