pearleus

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

นครปฐม สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา


วันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เฝ้าถวายสักการะ
นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายรายงาน พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2545 โดยพิจารณานาวัดที่มีความมั่นคงถาวร อีกทั้งเจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้มีศักยภาพในการบูรณปฏิสังขรณ์ ตลอดจนพัฒนาวัดให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง พุทธศักราช 2559
สำหรับพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมีวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 2 , 3 และ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2559 รวมจำนวนทั้งสิ้น 265 วัด ซึ่งถือเป็นวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง สามารถทำสังฆกรรมได้ และมีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านพระธรรมวินัยและกฎหมายทุกประการ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น