pearleus

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงวิถีไทย อะเมซิ่งมหาสวัสดิ์ 1 เดียวในสยาม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม และสร้างสรรค์วัฒนธรรมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน


เมื่อ 3 มีนาคม 2560 ที่เรือนรักในหลวง วู๊ดแลนด์เมืองไม้ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงวิถีไทย (อะเมซิ่ง มหาสวัสดิ์ 1 เดียวในสยาม) โดยว่าที่ร้อยตรีพุทธพร โตถาวร นายกสมาคมเทคโนโลยีและทรัพยากร กล่าวว่า โครงการเศรษฐกิจพอเพียงวิถีไทย อะเมซิ่ง มหาสวัสดิ์ 1 เดียวในสยามเป็นโครงการสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมในการบูรณาการร่วมกับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งวัฒนธรรม ที่เผยแพร่วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะการแสดง แสดงถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการรักษาสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ

          ทั้งนี้ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งจะเห็นได้จากกรุงเทพมหานครได้รับรางวัล MasterCard Global Destination Citites index 2016 เป็นเมืองจุดหมายปลายทางของโลก ปี 2559 เชียงใหม่เป็นเมืองน่าเที่ยวที่สุดอันดับ 2 ของโลก และเมืองพัทยา เป็นอันดับ 1 ใน 10 สถานที่ด้านท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดผ่านสื่อสังคมออนไลน์จีน เพราะมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ อีกทั้งยังมีแหล่งวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นไทยที่สร้างความประทับใจอีกหลายแห่ง อาทิ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรมที่พัทยา

          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีสีสัน และยังเป็นแหล่งเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย สร้างรายได้สู่ชุมชนและแนวร่วมสำคัญในการอนุรักษ์และสืบทอดงานด้านช่างไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและการสนับสนุนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น