pearleus

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

พม.เจ้าภาพจัดใหญ่วันสตรีสากล ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "พลังสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล และหน่วยงาน ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนผสานพลังกับทุกภาคส่วนของสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาประเทศ อันจะนำไปสู่สังคมความเสมอภาคและสันติสุขอย่างยั่งยืน
  พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2518 องค์การสหประชาชาติ เชิญชวนให้ทุกประเทศทั่วโลกกำหนดให้มีวันฉลองแห่งชาติ ว่าด้วยสิทธิสตรีและสันติภาพสากล ซึ่งหลายประเทศส่วนใหญ่ได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล (International Women's Day) นับตั้งแต่นั้นมา ประเทศต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันของหญิงและชาย ในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนสิทธิมนุษยชนของสตรี ทั้งนี้ ประเทศไทย ในฐานะสมาชิกสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ ที่จะปฏิบัติตามพันธะสัญญาต่อเวทีโลก ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเช่นกัน และเพื่อให้การกำหนดทิศทางการส่งเสริมบทบาทและสถานภาพสตรี รวมทั้ง การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบัน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงกำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด "พลังสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”
  พร้อมระบุว่า   กระทรวงฯ ตระหนักดีว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) เป็นสตรีมากกว่าบุรุษ และการดำเนินชีวิตของประชาชนจำเป็นต้องพึ่งพิงรายได้ จากทั้งสตรีและบุรุษเพื่อให้เพียงพอในการดูแลสมาชิกภายในครอบครัว สตรีจึงจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการ หาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้น พลังของสตรีจึงมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ
 โดยมีมีกิจกรรมสำคัญ คือ 1.ในวันที่ 7 มี.ค.จะมีการประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ ณ ห้องจูปิเตอร์  ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เป็นการนำเสนอผลการขับเคลื่อนข้อเสนอสมัชชาสตรีแห่งชาติที่ผ่านมา (ผลงานย้อนหลัง 5 ปี : 2555 - 2559) เพื่อระดม ความคิดเห็นจากแกนนำเครือข่าย เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา/พัฒนาศักยภาพสตรีที่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยปัจจุบัน เพื่อกำหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายมอบให้กับรัฐบาล เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนตามภารกิจต่อไป และ 2. การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
 ทั้งนี้ในพิธีเปิดจะรับมอบข้อเสนอสมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอระหว่างหญิงชาย การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี จำนวน 20 สาขา รวม 47 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทุ่มเททำงาน เพื่อความก้าวหน้าของสตรีและความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
 โดยปีนี้ มีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับรางวัลหลายคน อาทิ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทบุคคลภาคเอกชน อาทิ ม.ล.ปรียพรรณ ศรีธวัช นักธุรกิจสตรีดีเด่นภาคเหนือ  นางยุวดี จิราธิวัฒน์ ได้รับรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น (ภาคกลางและภาคตะวันออก) และนางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand 2016 เป็นต้น
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น