pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

ไทย – ลาวร่วมลงนาม MOAส่งเสริมการจ้างงาน ขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

(จากขวา)พล.อ.ศิริชัย ,ดร.คำแพง
          “รัฐมนตรีแรงงาน”ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาว ตอบสนองความต้องการแรงงาน หวังคุ้มครองสิทธิแรงงานตามหลักสากล พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของทั้งสองประเทศ
          กระทรวงแรงงานได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน (MOA)ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและดร.คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้การจ้างแรงงานชาวลาวและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทั้งสองประเทศ สามารถตรวจสอบดูแลแรงงานได้ตั้งแต่เริ่มเดินทางเข้ามาในประเทศจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาจ้างและเดินทางกลับ โดยไม่ตกเป็นเหยื่อการแสวงหาประโยชน์
          สำหรับสาระสำคัญของข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างไทยและ สปป.ลาว เน้นการตอบสนองความต้องการด้านแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสกัดกั้นการค้ามนุษย์ โดยการดำเนินงานตามกรอบของกฎหมายและกฎระเบียบการจ้างงานบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  แรงงงานได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีขั้นตอนการส่งและรับเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด  เช่น จัดอบรมคนงานก่อนเดินทางเข้ามาทำงาน การคุ้มครองแรงงานระหว่างการทำงาน จนถึงการส่งกลับ  การบริหารจัดการรายชื่อคนงาน การกำหนดผู้รับชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศก่อนกำหนดแล้วแต่กรณี
          ส่วนประเด็นสำคัญที่หารือกัน ได้แก่ การดำเนินการจัดส่งแรงงานเข้ามาทำงานตาม MOU
ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น การแจ้งรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย การให้บริการของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสินสุดการจ้าง และการพิจารณาดำเนินการตรวจสัญชาติให้แก่แรงงานชาวลาวและผู้ติดตามให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผลจากการจัดทำ MOA ในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศซึ่งส่งผลให้การจ้างแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบยิ่งขึ้น นำไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการด้านแรงงาน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศในอนาคตต่อไป
ทั้งนี้ ไทยได้ลงนามบันทึกความความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน (MOA) กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV แล้ว ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558  ราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อเดือนธันวาคม 2558  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2559  ส่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ลงนามMOU แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 และครั้งนี้เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน (MOA)................


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น