pearleus

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

แม่ทัพภาค ๒ พบสื่อมวลชน ๕ จังหวัด ใน"โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์"

เมื่อ  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. ณ โรงแรมทองธารินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  กองทัพภาค ๒ จัดโครงการ"สื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐"
                ด้วยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ กำหนดจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน และประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง นำไปสู่สังคมที่ปราศจากความขัดแย้ง อันเนื่องมาจากความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยมี พลโท วิชัย   แซจอหอ  แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมดังกล่าว  มีสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ๕ จังหวัด ดังนี้
  จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๕๐ คน
  จังหวัดสุรินทร์   จำนวน ๕๐. คน
  จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕๐ คน
  จังหวัดอำนาจเจริญ  จำนวน ๕๐ คน

  จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕๐ คน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น