pearleus

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เปิดโครงการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา

จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจรักษา ลดความรุนแรงจากภาวะเบาหวานขึ้นจอตานำไปสู่ภาวะตาบอดได้

เมื่อ 4 กรกฎาคม 2559 ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา รู้เร็ว รักษาได้ ตาไม่บอดโดยกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด เพื่อสร้างเครือข่ายการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตาในเขตอำเภอเมืองและให้บริการตรวจจอตา อีกทั้งให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจรักษาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจนนำไปสู่ภาวะตาบอดได้

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม กล่าวว่า ในผู้ป่วยกลุ่มเบาหวาน จะพบภาวะเบาหวานขึ้นจอตาได้มาก ทำให้สูญเสียการมองเห็นและนำไปสู่ภาวะตาบอดตามมา ซึ่งผู้ป่วยเบาหวานจะต้องได้รับการตรวจจอตา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุก โดยการถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยเครื่องมือ Fundus Camera กลุ่มเป้าหมายคือผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตอำเภอเมืองนครปฐม แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 วัน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 และครั้งที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานเข้าถึงบริการคัดกรองป้องกันภาวะตาบอดจากเบาหวาน เพื่อขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดและในรายที่พบความผิดปกติจะได้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากจักษุแพทย์


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น