pearleus

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

มทร.รัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เพื่อร่วมมือด้านการส่งเสริมการศึกษา การเรียนการสอนภาษาจีน ศิลปะและวัฒนธรรมจีน

เมื่อ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมคเชนทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลพื้นที่ศาลายา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมมือด้านการส่งเสริมการศึกษา การเรียนการสอนภาษาจีน ศิลปะและวัฒนธรรมจีน เพื่อส่งเสริมการศึกษา การเรียนการสอนภาษาจีน ศิลปะและวัฒนธรรมจีน โดยให้บริการการเรียนการสอนภาษาจีน การฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาจีน หนังสือ ตำรา คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน รวมทั้งครูอาสาสมัครชาวจีน และยังรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรชาวจีนในสายวิชาชีพต่างๆ อีกด้วย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการทดสอบความรู้ภาษาจีนของนักเรียน และตรวจสอบคุณภาพวัดความรู้ครูผู้สอนภาษาจีนภายใต้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนการสอน การอบรมและการใช้ภาษาจีนให้มีมาตรฐานอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านวิชาการให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีนโยบายที่จะเป็นสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ซึ่งเป็นสถาบันขงจื่อรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนที่มีการเรียนการสอนภาษาจีนเข้ามาเป็นเครือข่าย  เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การอบรมและการใช้ภาษาจีนให้มีมาตรฐาน  อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านวิชาการและอื่น ๆของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ยังได้เสนอขออนุมัติโครงการต่อสถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่แล้ว 13 โครงการ ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างเดือนมกราคม 2559-ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ทางมทร.รัตนโกสินทร์ได้รับโอกาสจากพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลให้จัดทำแผนการดำเนินการในหัวข้อ โครงการที่สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลได้รับการอนุมัติ โดยในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้จัดทำโครงการไว้ 4 โครงการ โดยมีโครงการย่อยอีกทั้งหมด 9โครงการดังนี้ 1. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประกอบด้วยโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ระหว่าง วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทียนจิน อเคเดมี่ ออฟ ไฟน์ อาร์ต สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย จีน ระยะเวลา 4สัปดาห์ 2. โครงการพัฒนาตำราเรียน ประกอบด้วย โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ตำราภาษาจีนสำหรับการสอนภาษาจีน ของคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน ,โครงการพัฒนาตำราภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยว ของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และโครงการพัฒนาตำราภาษาจีนสำหรับวิชาชีพวิศวกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. โครงการฝึกอบรมครูอาสาสมัครชาวจีน ประกอบด้วยโครงการสรรหาครูอาสาสมัครภาษาจีน และโครงการปฐมนิเทศครูอาสาสมัครภาษาจีน 4.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย โครงการการท่องเที่ยววิถีไทย และโครงการท่องเที่ยวไปกับรถไฟไทย (กรุงเทพฯ-หัวหิน) สำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะเป็นตัวผลักดันที่สำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน ให้มีศักยภาพทั้งในด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว  0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น