pearleus

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กระทรวงมหาดไทยเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ระทรวงมหาดไทย เผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทาง ประชารัฐสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด
เมื่อ 9 ก.ค. 59  นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560 มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นจุดแตกหักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไก ประชารัฐบูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ โดยดำเนินการในระยะที่ 1 จำนวน 4,997 หมู่บ้าน ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นมา โดยสั่งการให้ทุกจังหวัดกำหนดเป็นวาระงานสำคัญของจังหวัด เพื่อดำเนินการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด และจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) สืบสภาพชุมชน 2) พบปะแกนนำ/ผู้นำธรรมชาติ 3) ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน 4) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 5) คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 6) การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก เยาวชนทั้งในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป 
7) การรับรองครัวเรือน 8) ใช้มาตรการทางสังคม และ 9) รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังดำรงความสัมพันธ์ กับชุมชนตามแผนประชารัฐร่วมใจฯ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
      1. มีการลงพื้นที่ของชุดปฏิบัติการประจำตำบล ซึ่งมีปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล เป็นหัวหน้าชุด ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบคณะทำงาน เพื่อสืบสภาพชุมชน ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่สำคัญของชุมชนเพื่อประโยชน์ต่อการทำงาน จำนวน 2,709 หมู่บ้าน/ชุมชนพบปัญหาสำคัญ 3 อันดับแรก คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการว่างงาน และปัญหาหนี้สินนอกระบบ ซึ่งจะได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
      2. การลงพื้นที่พบปะแกนนำ จำนวน 8,222 ครั้ง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจ รวมถึงทำความเข้าใจในแนวทางการสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อผู้นำในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความตื่นตัวและขยายความคิดให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด 
      3. มีหมู่บ้านที่ดำเนินการประกาศวาระหมู่บ้านในการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้ว จำนวน 1,664 แห่ง โดยได้ผ่านกระบวนการประชาคมเพื่อคัดเลือกผู้นำของชุมชน เพื่อเป็นแกนนำในการสร้างและใช้พลังชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน จำนวน 1,362 ชุด 
      4. ดำเนินการคัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งอาศัยหลักการคัดแยกเพื่อให้การช่วยเหลือ มิใช่การนำมาลงโทษ ดำเนินการแล้ว จำนวน 708 แห่ง พบผู้ค้า จำนวน 351 ราย ผู้เสพ จำนวน 1,620 ราย ผู้มีพฤติการณ์ต้องสงสัย จำนวน 488 ราย และได้นำข้อมูลที่ได้รับประสานไปยังศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และอำเภอ ดำเนินมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคมต่อไป
      5. จัดกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน จำนวน 912 ครั้ง ใน 698 หมู่บ้าน เช่น จัดกิจกรรมในสถานศึกษาเพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนให้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด และดำเนินโครงการสถานประกอบการสีขาว เป็นต้น  
      นอกจากนี้ ทุกจังหวัดยังได้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามแนวทางสันติวิธี เพื่อให้ทุกครัวเรือนเข้าใจแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและขยายความร่วมมือของประชาชนให้เข้ามาเป็นแนวร่วมดำเนินการให้มากที่สุด โดยผนึกกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการไปแล้ว กว่า 1,600 หมู่บ้าน
     ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยจะเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการทำงานในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นจุดแตกหักของปัญหา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ตามกลไก ประชารัฐเพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทยอย่างยั่งยืน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น