pearleus

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รมว.มท. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินฯ

รมว.มท. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินฯ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามความคืบหน้าและพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2
          เมื่อ13 ก.ค. 59 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ครั้งที่ 2/2559 และได้ประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยัง 10 จังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งในระยะที่ 1 ได้แก่จังหวัดสงขลา ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร หนองคาย และระยะที่ 2 ได้แก่จังหวัดนราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและพิจารณาเรื่องการขอใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อให้การใช้ประโยชน์รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการพัฒนาและการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว
              พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้ คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดิน และรับทราบความคืบหน้าของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก ถือว่ามีความคืบหน้าไประดับหนึ่ง ซึ่งจะนำผลการดำเนินงานและข้อเสนอต่างๆ ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในคราวต่อไป ซึ่งในการประชุม ผู้แทนจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้รายงานผลการเตรียมพร้อมในการคัดเลือกผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่ เพื่อการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ในพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดตราด หนองคาย และ มุกดาหาร  โดยกรมธนารักษ์ได้จัดทำรายละเอียดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่เพื่อการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมลงทุน ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจซื้อเอกสารการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ โดยเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง และดูสถานที่ในพื้นที่บ้างแล้วบางส่วน ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการคัดเลือกผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้

         จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามเรื่อง "การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่พัฒนาจังหวัดตราด โดยจังหวัดตราดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในที่ราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และขณะนี้จังหวัดได้เสนอของบประมาณสำหรับดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด (พื้นที่บริเวณชุมชนไม้รูด) จังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราดได้ ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดออกแบบการกำจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นรูปแบบลักษณะการฝังกลบ โดยที่ประชุมรับทราบและจะนำโครงการดังกล่าวเสนอ กนพ.อีกครั้ง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาเรื่องการขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น การขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/สถานีไฟฟ้าสะเดา 2 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา รวมทั้งการจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเชียงราย ซึ่งได้มีการพิจารณาพื้นที่ ตามที่กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าถึงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ทั้งระบบไฟฟ้าและประปาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยด้านการไฟฟ้าได้มีการเตรียมพร้อมแล้ว เช่น การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่าย ในพื้นที่จังหวัดระยะที่ 1 และได้มีการสำรวจออกแบบและจัดหาพื้นที่สำหรับการจัดสร้างสถานีไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดระยะที่ 2 สำหรับด้านการประปา ในพื้นที่จังหวัดระยะที่ 1 ได้มีการพัฒนา โดยการก่อสร้างระบบผลิต และสถานีจ่ายน้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับพื้นที่จังหวัดในระยะที่ 2 อยู่ระหว่างจัดทำแผนเสนอของบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่และประเทศชาติ
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น