pearleus

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดอบรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ ( Start up) ปี 2559 สร้างต้นแบบธุรกิจให้มีศักยภาพเป็นกลไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัด

             เมื่อ 8 กรกฎาคม 2559  เวลา  09.00 .นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระดับเบื้องต้น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)  ปี 2559 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง  จัดขึ้น ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด  
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จักรกฤษณ์  เยรัมย์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า  ตามที่ พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 
ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs  ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งจึงได้เห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)  ปี 2559  เพื่อสนับสนุนผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการให้สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้อย่างแบบแผนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่  พร้อมผลักดันให้จดทะเบียนเข้าสู่ระบบการเสียภาษีในรูปแบบธุรกิจ  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วแต่ไม่เกิน  3 ปี  และกลุ่มนิสิต  นักศึกษาที่กำลังศึกษา  หรือจบการศึกษาไปแล้ว  แต่มีความต้องการที่จะประกอบธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการ  นำมาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพ  ซึ่งจะจัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานธุรกิจในด้านต่างๆ  การเขียนแผนธุรกิจ  และจัดให้มีนักวินิจฉัย  ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ  บ่มเพาะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดพร้อมทั้งรอบรับการสนับสนุนด้านการเงินแบบครบวงจรไปในคราวเดียวกันทั้งนี้  เพื่อให้ SMEs   ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพ  SMEs  ไทยในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน  และมุ่งหวังให้เกิดผู้ประกอบการ  SMEs  รายใหม่  จำนวน  10,000  ราย  ภายในปี   2561
            กิจกรรมในครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ เรื่อง สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่  เครือข่ายจากผู้ประกอบการใหม่ การค้ำประกันสินเชื่อ ประโยชน์จาการจดทะเบียนการค้า และดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง สำหรับ SMEs
//////
คมกฤช  พวงศรีเคน  ข่าว/ภาพ
ไพชยนต์  ชนะกาญจน์  บก.ข่าว

ส.ปชส.ร้อยเอ็ด
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น