pearleus

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สมุทรสาครจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์

เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ที่ลานสาครบุรีศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสาครประจำปี 2559 มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นางสุวรรณ  ปิ่นแก้วพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ให้ประชาชนได้รับทราบและเพื่อต้องการให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เกิดความตระหนักร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์พร้อมทั้งเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงบนเวที เพื่อปลูกจิตสำนึกในการเป็นเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์  มีการแสดงละครสั้นค้ามนุษย์ภัยใกล้ตัวที่คาดไม่ถึง โดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ และจัดนิทรรศการของโรงเรียน ต่างๆภายในจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร

โต้ง สังคมข่าว ภาพ/ข่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น