pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

จังหวัดสมุทรสงครามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์

จังหวัดสมุทรสงครามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2559

เมื่อ 14 ก.ค. 59 ที่หอประชุมสมุทรธรรมคณี วัดกลางเหนือ ต.บางกุ้ง อ.บางคนทีจ.สมุทรสงคราม นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รอง ผอ.รมน. หัวหน้าส่นราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2559
โดยมีพระสมุทรวชิรโสภณ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ธรรมยุติ นำคณะสงฆ์ จำนวน 300 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระเป็นราชกุศลฯ

          ด้วยมหาเถรสมาคมมีมติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบให้มีการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2559 ขึ้น ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนจังหวัดสมุทรสงครามได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ประสานขอความอนุเคราะห์จากเจ้าคณะจังหวัด แจ้งวัดทุกวัดในเขตปกครองจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 และประดับธงชาติ ธงธรรมจักร บริเวณสถานที่ที่วัดพิจารณาเห็นสมควร 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น