pearleus

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สถ. กำชับ อปท. ทุกแห่งทั่วประเทศ ในการดำเนินการสอบแข่งขันของ อปท.

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ให้ยกเลิกมาตรการระงับการสอบแข่งขัน โดยให้คณะกรรมการ ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง    การดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อย่างเข้มงวด นั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เข้มงวด กวดขัน สอดส่อง และกำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกา     ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย


ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น