pearleus

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประชารัฐร่วมใจ คืนความสุขให้เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ

เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมเปิดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ คืนความสุขให้เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ จังหวัดนครปฐม โดยนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ให้มีการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งการสงเคราะห์ พัฒนาศักยภาพ พิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ และให้มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้านที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทาง “ประชารัฐ” และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่กำหนดให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 สำหรับดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้เหมาะสม และปลอดภัย โดยได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสำรวจบ้านผู้สูงอายุและคนพิการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 13 หลังๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 260,000 บาท และคนพิการ  จำนวน 24 หลังๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท

                โอกาสนี้ ได้มอบบ้านที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการ รวมจำนวน  37 ราย นอกจากนี้ ได้มีการคัดเลือกนักเรียนระดับอาชีวศึกษาที่เรียนดี ให้ได้รับทุนช่วยเหลือ จำนวน 33 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และสนับสนุนเด็กดี ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการ “พัฒนากายใจ สังคม สู่การเป็นสุภาพบุรุษอาชีวศึกษา” ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๕๙ อีกด้วย
ชุติมา ลีนุกูล/ข่าวปัญจะ เอี่ยมประสพชัย/ภาพ     

              

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น