pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สถ.มอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 14 กรกฎาคม 2559 นายจรินทร์  จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบกรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรวมกลุ่มในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีผลการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งผลักดันให้ส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ เป็นผู้นำในการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการในการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่มกันบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยมีการบูรณาการแผนงาน งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้วยการใช้วิธีการจัดการขยะแบบผสมผสานตามศักยภาพและความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีราคาแพง โดยให้มีการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมของจังหวัดได้ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลขนาดใหญ่ ควรเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องโดยร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น