pearleus

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบก01

เมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา09.00น.ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและมอบแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรปี2559 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ กษจ.ร้อยเอ็ดกล่าวรายงาน มี เกษตรอำเภอ 20 อำเภอ เกษตรตำบล หรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 192 ตำบล  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 25 คน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้ากลุ่ม ฯหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมการสัมมนา เป็นการให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา(TAMIS) การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร(GISAGO)และวิธีการใช้งานเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์(GPS) ในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  เป็นการให้ความรู้ทำความเข้าใจเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน  เพื่อเตรียมความพร้อม ตามโครงการของรัฐบาล

 ***วัชรินทร์  เขจรวงศ์ รายงาน0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น