pearleus

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

มท. เดินหน้าแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลเชิงรุก‏

เมื่อ 11 ก.ค. 59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ ประจำปี 2558 เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่ไม่มีสัญชาติหรือสถานะทางทะเบียน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของรัฐ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิทางการศึกษา และการประกอบอาชีพภายหลังจากสำเร็จการศึกษา เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีความห่วงใยต่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติหรือสถานะบุคคลทางทะเบียน
กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการปกครอง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติในทุกจังหวัดทั่วประเทศ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้กลุ่มเด็กเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาซึ่ง จากการตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนราษฎรในระบบสารสนเทศ และการประสานขอข้อมูลกลุ่มเด็กนักเรียนที่ยังไม่มีสัญชาติไทยจากกระทรวงศึกษาธิการพบว่ามีนักเรียน/นักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทย จำนวน 78,175 คน จึงได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบื้องต้นที่เก็บไว้ในระบบสารสนเทศที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่อาจจะได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติ จำนวน 20,337 ราย
กรมการปกครอง จึงได้ส่งรายชื่อดังกล่าวไปให้นายอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาที่อยู่ของนักเรียน/นักศึกษาเหล่านั้นเพื่อแจ้งนักเรียน/นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติ ให้มายื่นคำร้องต่อนายอำเภอหรือทะเบียนเพื่อขอสัญชาติไทยตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน/นักศึกษามายื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยแล้ว จำนวน 9,272 ราย ขณะนี้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยแล้ว 5,728 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559) เนื่องจากขณะนี้นักเรียนนักศึกษาดังกล่าวจำนวนหลายรายได้ย้ายที่อยู่และนายอำเภอไม่สามารถติดต่อได้ จึงทำให้มีผู้มายื่นคำร้องน้อยราย
กระทรวงมหาดไทยจึงได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรที่มีสิทธิในสัญชาติไทยให้ได้รับการรับรองสิทธิความเป็นคนไทยอย่างถูกต้อง มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในเชิงรับเป็นเชิงรุก โดยจัดส่งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่จากส่วนกลางลงพื้นที่เป้าหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค จังหวัด อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงไปตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และคุณสมบัติ รวมทั้งรับคำร้องการขอสัญชาติไทยในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล เช่น บนพื้นที่สูง หรือหมู่บ้านตามแนวชายแดน เป็นต้น รวมทั้งได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดเก็บเอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นคำร้องในการขอสัญชาติเข้าในระบบฐานข้อมูล เพื่อสะดวกในการค้นหาเอกสารและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจำแนกและตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้น ป้องกันการสูญหายหรือถูกทำลายของเอกสาร และเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการกระทำทุจริตเกี่ยวกับสถานะบุคคลและสัญชาติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย ขอประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มบุคคลเป้าหมาย นักเรียน/นักศึกษา ที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้อง ติดต่อยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ เนื่องจากยังมีตัวเลขผู้ที่ยังไม่ยื่นคำร้องอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือคลินิกกฎหมายสัญชาติ กรมการปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2281-1224 หรือ 0-2356-9584

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น