pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559
            
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมระเบียงไม้โฮมสเตย์แอนด์ฟาร์ม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จัดขึ้น เพื่อนิเทศงานและเร่งรัดติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2559 อีกทั้งเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินโครงการในปีต่อไป
           นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้า สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 จำนวน 30 โครงการ วงเงิน 385,319,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 254,676,174 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.09 คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 130,643,025 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559) สำหรับการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยภาพรวมไตรมาสที่ 3 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 73 พบว่า เบิกจ่ายได้ร้อยละ 63.35 ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายี่กำหนดไว้ โดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ร้อยละ 98 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 87 และภาพรวมต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ 96
              สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลการติดตามโครงการในปีงบประมาณ 2558 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ปี 2557 - 2560 อีกทั้งนำเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ นำเสนอผลการดำเนินโครงการ เป้าหมายของโครงการ สถานะโครงการ วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ และกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จากหน่วยงานต่างๆ  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 60 คน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น