pearleus

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ตำบลหนองหิน
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559    ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้นในทุกอำเภอทั่วประเทศ รวม 882 ศูนย์ตามนโยบาย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) การผลิตที่มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทำให้ต้นทุนผลิตข้าว ของตำบลหนองหิน จาก 3,200 บาท เหลือ 2,200 บาท ลดลง 1,000 บาท โดยวิธีการทำนาหยอดการไถกลบตอซัง การปลูกพืชปุ๋ยสด การเกษตรอินทรีย์ ใช้มูลโค กระบือ น้ำหมักชีวภาพ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี
นายวัชรินทร์  เขจรวงศ์  เกษตรอำเภอเมืองสรวง กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายเสน่ห์  รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559    ในวันนี้ มีการจัดสถานีบริการด้านการเกษตร ดังนี้
สถานีที่ 1 เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน เกษตรกรรมทางเลือก
สถานีที่ 2 เรื่องการลดต้นทุนการผลิต การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดโรคแมลงศัตรูพืช
สถานีที่ 3 เรื่องเทคโนโลยีการปลูกข้าว การปลูกข้าวนาหยอด
สถานีที่ 4 เรื่องการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
โดยแบ่งเกษตรกรออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 25 คน  เข้าเรียนรู้สถานีละ 20 นาที หมุนเวียนไปจนครบทุกสถานี โดยมีวิทยากร     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  หมอดินอาสา ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเฉพาะเรื่องประจำฐานเรียนรู้ครับ

***วัชรินทร์  เขจรวงศ์/รายงาน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น