pearleus

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

จังหวัดสระแก้วประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง

 

ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง โดยศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียงได้มีการการจัดสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยแบ่งเป็นโซน ได้แก่ โซนสิ่งแวดล้อมดี โดยจะมีฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานคนรักษ์ป่า ฐานคนรักน้ำ /โซนสุขภาพดี จะเป็นฐานคนรักษ์สุขภาพ ส่วนโซนคนดีจะเป็นฐานคนดีและโซนรายดีดจะเป็นฐานคนมีน้ำยา ฐานคนช่างทำ ฐานคนรักษ์สัตว์ ฐานคนรักษ์เกษตรอินทรีย์ ฐานคนมีไฟ ฐานคนเอาถ่านและฐานตลาดประชารัฐ พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคและระบบภูมทัศน์โดยรวม

นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง ระดับจังหวัด เป็นการบูรณาการของทุกภาคส่วนโดยยึดประชาชนและพื้นที่เป็นเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนเป็นคนดี สุขภาพดี รายได้ดีและสิ่งแวดล้อมดี โดยให้มีการพัฒนาศูนย์ 4 ดี วิถีพอเพียง ระดับจังหวัด ที่ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นกลไกหลักในการสร้างการรับรู้ให้กับทุกกลุ่มวัย ทั้งเด็ก เยาวชน วัยทำงานและผู้สูงอายุในจังหวัด สร้างสุข จากการเป็นคนดี มีสุขภาพดี มีสิ่งแวดล้อมดีและมีรายได้ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชื่อมโยงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและใช้ตลาดประชารัฐเป็นช่องทางพัฒนาความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนสู่การเป็นสระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดีวิถีพอเพียงแบบยั่งยืน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น