pearleus

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

มท.2 เปิดงาน มหกรรมเจ้าพระยา ป่าสัก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเจ้าพระยา - ป่าสัก EXPO 2016 ผนึกกำลังภาครัฐ - เอกชนเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลางตอนบน 2 
 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2016"  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 -20 กรกฎาคม 2559 ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยความร่วมมือของ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อ่างทองและสิงห์บุรี และภาคเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ตลอดจนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและบริการในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการ smes ภาคการท่องเที่ยวให้พัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
โดยภายในงานมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานฯ และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
   โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ใช้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าแก่ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจระดับรากหญ้า สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ smes ด้านการท่องเที่ยวบริการและธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป และขอให้ทั้ง 4 จังหวัด และหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้ร่วมการเก็บข้อมูลจากการจัดงานในครั้งนี้นำไปเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาแก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย รวมถึงการให้ความสำคัญกับการประสานผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้ง 4 จังหวัดได้รับประโยชน์ร่วมกัน

   สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการด้านการท่องเที่ยว - เกษตร และนวัตกรรมทางการเกษตร นิทรรศการหอการค้าไทยและนิทรรศการประชารัฐ การจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการคลังสินค้าอุตสาหกรรม ผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์OTOP จาก 4 จังหวัด การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก ตลาดนัดแรงงาน การฝึกอาชีพระยะสั้น การจำหน่ายสุดยอดอาหารอร่อยจาก 4 จังหวัด ตลาดย้อนยุค และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมและซื้อสินค้าภายในงานมหกรรมเจ้าพระยา - ป่าสัก EXPO 2016 ในระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2559 ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น