pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พม. เดินหน้าประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม เวิร์ลพีชวัลเล่ย์ ปากช่อง

เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ นิคมสร้างตนเองลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มอบหมายให้ นายณรงค์  คงคำ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมคณะลงพื้นที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม เวิร์ลพีชวัลเล่ย์ เขาใหญ่ ในที่ดินเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
                นายณรงค์ ฯ กล่าวว่า จากกรณีปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของมูลนิธิตะวันธรรม ในการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม เวิร์ลพีซวัลเล่ย์ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีประเด็นปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายในการแก้ไขปัญหา โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน จึงได้มีคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ ๖๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งกองอำนวยการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหากรณีการใช้ประโยชน์ที่ดินของมูลนิธิตะวันธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวิร์ลพีซวัลเล่ย์ จังหวัดนครราชสีมา) โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นที่ปรึกษา มีคณะทำงาน ๒ คณะ ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติการและสำรวจ 
                ในวันนี้ได้มีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด พร้อมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ประกอบด้วย นายอำเภอปากช่อง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ ๒๑ สถานีตำรวจภูธรหมูสี องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง สำนักงานปฏิรูปที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง และสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการตรวจสอบเอกสารสิทธิของศูนย์ปฏิบัติธรรม เวิร์ลพีซวัลเล่ย์ และกำหนดแผนการลงตรวจพื้นที่ร่วมกันจากทุกภาคส่วน 
                ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหากรณีศูนย์ปฏิบัติธรรม เวิร์ลพีซวัลเล่ย์ โดยยึดหลักกฎหมาย และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

วีระวุฒิ วิไชยภูมิ//รายงาน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น