pearleus

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาส่งเสริมศักยภาพตำบลดงลานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ชื่อนั้นสำคัญไฉน ดงลาน  นามนี้ต้องอยู่ห่างไกลความเจริญ บ้านนอกอันไกลโพ้น  มีข้าชราการ ครูที่มาสอบบรรจุในจังหวัดร้อยเอ็ด  หลายคนไม่เลือก ตำบลดงลานแต่เลือก ตำบลเมืองทอง  หรือตำอื่นที่ชื่อไพเราะเสนาะโสต แต่ ตำบลดงลานติดกับเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พอวันบรรจุจึงร้องว่า โอ้ดงลาน  เช่นเดียวกันโรงเรียนบ้านดงประเสริฐ  อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลเสลภูมิ ครูไม่เลือก ดันไปเลือกโรงเรียนโพธิ์ทอง โรงเรียนหนองฟ้า-นาโพธิ์ นั่งรถสองแถวผ่านโรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ไปอีกเกือบ 20 ก.ม.ถนนฝุ่นแดงๆในสมัยนั้น
วันนี้ ผู้เขียนแวะเข้าไปที่ รพ.สต.บ้านหนองจิก ต.ดงลาน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงลาน ม.12 อำเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด  พบ ท่าน ผอ.สถิตย์  โมครัตน์  ให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีที่ดีงามยิ่ง  พานำเยี่ยมชมสถานที่ทำงานที่สะอาดตาเจริญใจ สะอาดใจเจริญสุข จริงๆ เสียงเด็กร้องไห้ ดังจ้า เป็นระยะ เพราะเป็นวันให้วัคซีนของเด็กๆที่ร้องเพราะกลัวเข็มฉีดยา  นั่นคือเรื่องของเด็กๆ วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ที่ดูแลครบวงจร ผอ.สถิตย์ บอกว่า ผู้สูงอายุเราก็ดุแล
ตำบลดงลานเพราะตั้งตาม ต้นลาน เป็นต้นไม้ประจำตำบลด้วย สัญลักษณ์ ดอกลำดวนคือผู้สูงอายุ 6 ห่วง คือการร่วมมือของกลุ่ม อสม./ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุ/สมาชิก/อบต./เยาวชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ  บูรณาการกันในการทำงานแบบเบ็ดเสร็จ  โดยทุกกิจกรรมต้องผ่านเวทีประชาคม กรรมการศูนย์ต้องมาจากการเลือกตั้ง แต่งตั้งกรรมการ มีการประชุมกรรมการศูนย์ จัดทำโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ  ด้วยวิสัยทัศน์ ที่ว่า ภายในปี 2568  ผู้สูงอายุตำบลดงลานมีความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพ การติดต่อสื่อสารมีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ลดระยะการพึ่งพิง และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ก้านทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของอาเซียนและสังคมโลก  ส่วนด้านพันธกิจ: จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลดงลาน ให้ก้าวเข้าสู่ 72 ปี สุขภาพดี  80 ปียังแจ๋ว  อัตลักษณ์ของผู้สูงวัยตำบลดงลาน เรียนรู้ยั่งยืน พัฒนาต่อยอด ถ่ายทอดเป็น
ผอ.สถิตย์  โมครัตน์ กล่าวว่า การดำเนินงานของ รพ.สต.ดงลาน เพื่อฟื้นฟูและรักษาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจยืดเวลาการพึ่งพิง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม สร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชน เพื่อดำรงภูมิปัญญาและศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  จึงเป็นที่มีของศูนย์พัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลดงลาน หรือโรงเรียนผู้สูงอายุนั่นเอง  โครงสร้างหลักสูตร คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เน้นการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลัก 5 อ.
หน่วยการเรียนที่ 2.การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิต อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อน เพิ่มทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข และสนุกสนาน หรือ ผู้ใหญ่ใฝ่รู้
หน่วยการเรียนที่ 4 นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสุข เพิ่มศักยภาพ ทักษะ ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ กิจกรรมผ่อนคลายต่างๆ เกิดารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญยาท้องถิ่นอย่างมีความสุข
หน่วยการเรียนที่ 5 ประเพณีวัฒนธรรมศาสนา พิธีการแนวคิดและการฝึกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิตใจสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป
ผอ.สถิตย์  โมครัตน์ เล่าให้ฟังว่า ผลลัพพ์ที่ได้จากการจัดตั้งศูนย์ คือ ผู้สูงอายุเกิดกหารรวมกลุ่ม ได้ร่วมกิจกรรม ด้วยความสนุกสนาน เกิดการขยายเครือข่ายผู้สูงอายุ ร่วมกันจัดกิจกรรม ด้วยจิตอาสาในชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกลุ่มผู้สูงอายุ
ส่วนสิ่งที่ขาดและผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความต้องการคือ งบประมาณ อาคารสำนักงาน ต้องอาศัย รพ.สต.หนองจิก ต.ดงลาน เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนั่งเรียน ที่สำคัญคือเครื่องแบบนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่ น่ารัก สนุกสนานได้บุญ ได้กุศล วิทยากร ที่ร่วมทำงาน เจ้าหน้าที่บุคลากร พยาบาลวิชาชี มีจิตใจที่งดงามไปด้วย  เพราะได้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ผู้สูงวัย (สว.) ทั้งหลาย สิ่งที่ตามกันไม่ทันคือ อายุ และประสบการณ์ชีวิต หากมีเวลาแวะเยี่ยมครับ หรือโทร.043-655422

****วัชรินทร์  เขจรวงศ์/รายงาน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น