pearleus

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เลขาธิการ ป.ป.ส.

เลขาธิการ ป.ป.ส. รับ 3 รางวัลจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เมื่อ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน   ในพิธีมอบรางวัลแก่ทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2559 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพค ชาเลนเจอร์เมืองทองธานี ซึ่งเป็นการมอบรางวัล เพื่อสนับสนุนให้ทุนหมุนเวียนพัฒนาการบริหารและปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การประเมิน โดยมีเป้าหมายให้ทุนหมุนเวียนทุกแห่งมีมาตรฐานในระดับสากล อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลประจำปี 2559 มี 17 รางวัล แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น รางวัลการพัฒนาดีเด่น รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนดีเด่น และรางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ 

          โดยในปีนี้ กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้รับรางวัลดีเด่น 3 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น 2. รางวัลการพัฒนาดีเด่น 3. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น โดย นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้ง นายวินัย มณฑาพงษ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นายพงษ์พันธ์ พัฒนภักดี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด (สตส.) สำนักงาน ป.ป.ส. และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

          นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า "การที่กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้รับรางวัลถึง 3 รางวัลในปีนี้นั้น แสดงให้เห็นถึงผลงาน การพัฒนา และการบริหารจัดการของกองทุนฯ ที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกองทุนฯ ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดให้จัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้น วัตถุประสงค์กองทุนเพื่อนำทรัพย์สินของกองทุนไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บริหารงานในรูปของคณะอนุกรรมการกองทุน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ประกอบด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นไม่เกินสองคน และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดเป็นอนุกรรมการ และเลขานุการ สำหรับทุนหมุนเวียนในกองทุนฯ ส่วนใหญ่ได้มาจากมาตรการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการปราบปรามยาเสพติด ที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการ โดยมุ่งกำจัดทุนของนักค้ายาเสพติด ลดแรงจูงใจในการกระทำความผิดและมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ใดๆ จากเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 


          นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวต่อว่า "สำหรับกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ที่จะพิจารณาอนุมัติงบประมาณกองทุนเพื่อใช้ประโยชน์ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจน เช่น การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด หรือช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือยุทโธปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การดำเนินการด้านการบำบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งช่วยเหลือให้ทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฯ เป็นต้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น