pearleus

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลาง

เมื่อ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดขึ้น เพื่อรับทราบแนวคิดของรัฐบาลเกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งรับทราบเกี่ยวกับแนวทางในการสอดส่องแผนงาน โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ตลอดจนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบกับหน่วยงานทีมี่อำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานตามอำนาจหน้าที่หน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยายเรื่อง บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล , ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ต่อด้วยการอภิปรายเรื่อง การสอดส่องแผนงาน โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลาง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม อีกทั้งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการ ที่ปรึกษา ฝ่ายเลขานุการ และเครือข่าย เข้าร่วมการสัมมนารวมทั้งสิ้น 350 คน0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น