pearleus

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เปิดกิจกรรม โครงการแม่บ้านทหารอากาศ สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ ประจำปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า‏

เมื่อ 5 กรกฎาคม 2559เวลา 09.45 พลอากาศตรีหญิง อุดมลักษณ์  สนแจ้ง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการแม่บ้านทหารอากาศ สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ ประจำปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน (ท่าดินแดง)

              สำหรับโครงการ แม่บ้านทหารอากาศ สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราขสมบัติ ครบ 70 ปี และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
             
              สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตระหนักถึงความสำคัญและห่วงใยต่อคนพิการในครอบครัวของกำลังพลในสังกัดกองทัพอากาศ ซึ่งอาจมีสภาพการดำเนินชีวิตที่ไม่ได้รับความสะดวก ราบรื่น เช่นคนปกติทั่วไป จึงได้จัดโครงการดังกล่าขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือและทำให้ผู้พิการที่เป็น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ตลอดจนครอบครัวได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพอากาศอีกด้วย


            ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร หรือความบกพร่องอื่นๆ ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวในสังกัดกองทัพอากาศ ทั้งในที่ตั้งดอนเมือง และกองบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ จากการสำรวจ มีผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายทั้งสิ้น 93 คน แบ่งเป็นส่วนกลาง 53 คน และส่วนภูมิภาค 40 คน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น