pearleus

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

***อุตสาหกรรมร้อยเอ็ด จัดสัมมนาชี้แจงโครงการปรับแผนธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs***

 เมื่อ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดสัมมนา ชี้แจงโครงการปรับแผนธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs ณ ห้องประดับเงินโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น เมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดโครงการ นายศักดิ์สิทธิ์ สิงหสุนีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้กล่าวรายงาน
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การปรับตัวของ SMEs จังหวัดร้อยเอ็ดในสภานะการณ์ปัจจุบัน" โดย นายพูลศักดิ์ทวีกุลประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เสวนา "การให้ความช่วยเหลือ SMEs ฝ่าวิกฤตสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน" โดยวิทยากร โดย นายวิจักขณ์ รัต
นสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 นายศักดิ์สิทธิ์ สิ่งสุนีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมเกียรติชัยคณารักษ์กูล ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด (ตัวแทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) นายสุรพล เมฆินทร์อนุกูล ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME bank) นายธีรพงษ์ วงทหาร เจ้าหน้าที่ประจำโครงการiTAPเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น การให้บริการ การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SMEs รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน SMEs ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการประกอบธุรกิจการต่อยอดทางธุรกิจเงินทุนหมุนเวียน ให้คำแนะนำสินเชื่อ SMEs การจดทะเบียนพาณิชย์ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า โครงการ iTAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ดีขึ้นแบบยั่งยืนสืบไป


รายงานข่าวโดย เดช นาคราช /ร้อยเอ็ด 094-54151010 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น