pearleus

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

จังหวัดนครปฐม เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน ศูนย์ตลาดสุขใจ แหล่งรวบรวมพืชผักอินทรีย์ เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สดจากไร่ เก็บใหม่จากสวน เพื่อคนรักสุขภาพ ให้สามารถเลือกซื้อโดยตรงจากเกษตรกรได้ทุกวัน


วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตลาดสุขใจ สวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ตลาดสุขใจ โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม โครงการสามพรานโมเดล มูลนิธิสังคมสุขใจ และเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สดจากไร่ เก็บใหม่จากสวน เพื่อคนรักสุขภาพ ให้สามารถเลือกซื้อโดยตรงจากเกษตรกรได้ทุกวัน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรรายย่อย โดยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ยกระดับราคาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เพื่อรองรับผลผลิตและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรแปรรูป ภายในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดต่างๆ
นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพรานริเวอร์ไซด์ และเลขาธิการ มูลนิธิสังคมสุขใจ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โครงการสามพรานโมเดลได้เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ออกไปในวงกว้างมากขึ้น ปัจจุบันฐานเกษตรกรอินทรีย์ในโครงการสามพรานโมเดลมี 9 กลุ่ม มีจำนวนสมาชิกเกษตรกรกว่า 100 ราย และมีเกษตรกรได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) จำนวนกว่า 20 ราย ซึ่งการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน เกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ตลาดสุขใจในครั้งนี้ จากเดิมผู้บริโภคจะมาซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้เพียงวันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะสามารถมาซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปบริโภคได้ทุกวัน ขณะที่เกษตรกรก็มีแหล่งกระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในศูนย์ตลาดสุขใจ ประกอบด้วย ข้าว ผัก ผลไม้ ไข่ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารสะอาด ปลอดภัย และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งตลาดสุขใจยังได้รับรางวัลตลาดน่าซื้อระดับดีมากของประเทศ ประจำปี 2558 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย และในอนาคตจะมีการจำหน่ายหมูอินทรีย์ ซึ่งเลี้ยงด้วยสมุนไพร อีกทั้งอาหารทะเลจากประมงชายฝั่ง รวมถึงข้าวจากเกษตรกรที่ทำเกษตรเกษตรอินทรีย์นอกพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กระจายและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น