pearleus

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปมท.เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 พร้อมConference ไปยัง 76 จังหวัด สั่งคุมเข้มทุกมาตรการเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์

           เมื่อ 29 ธ.ค.58 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นาย กฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการอำนวยการ สั่งการ และบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงการเดินทาง 
          โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายในการทำงานให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ผ่านระบบ Video conference โดยกล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ ถึง 2 เท่า จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นองค์กรหลักรับผิดชอบในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ เน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากข้อห่วงใยและแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 1. ให้ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน    ในระยะยาว มียุทธศาสตร์การดำเนินงานในระยะ 20 ปี และมีแผนการดำเนินงานเป็น 4 ระยะ ตั้งแต่ปี 2558 – 2576 เน้นให้มี    การปรับปรุง พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง 2. ให้มีการติดตั้งเครื่องมือ หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการจดทะเบียนรถใหม่ 3. การปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพถนนด้านกายภาพให้มีความปลอดภัย เช่น     ไฟส่องสว่าง ทางลาดชัน ทางเลี้ยว ป้ายเตือน จุดเสี่ยงจุดอันตราย เป็นต้น และ 4.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล การติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
          ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดบูรณาการการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกันทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจ ทหาร และเอกชน ในลักษณะ ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด เน้นความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน โดยให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และนอกจากความปลอดภัยทางถนนแล้วขอให้ดูแลความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ ทางราง และทางอากาศด้วย
          นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงการทำงานของข้าราชการและพนักงานปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน (กม.) ซึ่งปฎิบัติหน้าที่อยู่ทั่วทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของประชาชนที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะสาเหตุจากการดื่มสุรา โดยขอให้ร่วมกันเป็น ผู้นำประชารัฐในการวางมาตรการและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในทุกหมู่บ้าน ตำบล โดยร่วมกันประชุมจัดทำ ประชาคมเพื่อกำหนดวิธีการห้ามปรามประชาชนในหมู่บ้านชุมชนไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะเมื่อมีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลล์ในหมู่บ้าน/ตำบลอย่างเด็ดขาด และให้ใช้ทั้งวิธีการรณรงค์เชิญชวนและอาจกำหนดเป็นกฎกติกาประจำหมู่บ้านชุมชนเพื่อสร้างกระแสและปลุกจิตสำนึก รวมทั้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยการติดตั้งป้ายตามแหล่งชุมชนต่างๆ ด้วย
          สุดท้ายปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้อวยพรและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกท่านให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน   อย่างเข้มแข็ง เชื่อว่าความร่วมมือในการดำเนินงานในครั้งนี้ของทุกหน่วยงานจะเป็นพลังสำคัญในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และขอให้เทศกาลปีใหม่นี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขและความปลอดภัยของคนไทยทุกคน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น