pearleus

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สถ.เชิญชวนโรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใสในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ “100 โรงเรียน...สู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส.....ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ”

นายจรินทร์  จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการเด็กไทยแก้มใส....ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปฏิบัติในการพัฒนาอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชน โดยในปี พ.ศ.2557 – 2558 มีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 46 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจากจำนวน 544 โรงเรียนทั่วประเทศ และในปี พ.ศ.2558-2559 ศูนย์ประสานงานโครงการเด็กไทยแก้มใสร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดทำโครงการ 100 โรงเรียน...สู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส...ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส...ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ กระจายทั่วทุกภูมิภาค ทุกสังกัด ครอบคลุมทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ในเมืองและนอกเมือง  โดยสร้างความเป็นเจ้าของ (Ownership) ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่  โดยจะคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม จำนวน 100 แห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่
                                กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอเชิญชวนโรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อคัดเลือกรับการสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนเป็น 100 โรงเรียนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส...ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ซึ่งกำหนดหมดเขตส่งใบสมัครในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 31 มกราคม 2559 ผ่านช่องทาง www.foodforthaihealth.com0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น