pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมุทรสงครามจัดกิจกรรม วัน ทสม.แห่งชาติ

เมื่อ23 ธ.ค.58 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินกิจกรรม สืบเนื่องจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 มีใจความเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น พระองค์ท่านทรงห่วงใยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน และขอให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวว่า ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งทางด้านมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่ย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ในที่สุด งานอาสาสมัครจึงมีความสำคัญในการมองเห็นสภาพปัญหาและตระหนักถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม เครือข่าย ทสม.จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความเข็มแข็งของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชนของตนเอง ปัจจุบันมีคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่าย ทสม.จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3,595 คน จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองโดยใช้หลักการ การมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม มีภาครัฐคอยเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้กับเครือข่าย0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น