pearleus

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมนำเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมศรีสง่า โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย พระราชกรณียกิจ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศตนและทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาชนและประเทศชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และบุคลากรภาครัฐ จำนวน 60 คน ซึ่งกิจกรรมสำคัญของการสัมมนา ประกอบด้วย การชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ , การบรรยายพิเศษเรื่อง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับขุมชนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม จากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางไปศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบปี 2558 รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
นางสุกัญญา นาคสุข ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่พสกนิกรจะน้อมสำนึกและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ไทย นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ประเทศไทยดำรงความเป็นชาติและมีเอกราชอธิปไตยมาจนถึงปัจจุบันได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และเป็นสถาบันหลักของชาติด้วย ดังนั้น การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฟังการบรรยาย และการศึกษาดูงาน ไปเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปได้ทราบถึงพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น