pearleus

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก

            วันที่ 28 ธันวาคม 2558 นางรชยา เย็นบ้านควน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ประเภทกระเช้าของขวัญ ภายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม เพื่อป้องปรามไม่ให้มีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดนครปฐมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการตรวจสินค้าภายในกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อตรวจสอบวัน เดือน ปี ที่ผลิต วันหมดอายุ พร้อมตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ และราคาสินค้าว่าตรงตามที่แสดงไว้ในรายการหรือไม่ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้บริโภค
   จากการตรวจสอบสินค้าประเภทกระเช้าของขวัญปีใหม่ภายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการแสดงป้ายราคาสินค้าแต่ละชนิดที่อยู่ภาย ในกระเช้า และแสดงราคารวมทั้งหมด อีกทั้งมีการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ก่อนนำไปจัดในกระเช้า นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้กำชับให้พนักงานตรวจสอบสินค้าให้มีคุณภาพก่อน จำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่เป็นการฉวยโอกาส และเพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกด้วย0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น