pearleus

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นครปฐม จัดงานรักพ่อ รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว เนื่องในวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ


เมื่อ 23 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมปฐมสัมมาอาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานรักพ่อ รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว เนื่องในวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม จึงได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดนครปฐม หรือ ทสม. จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงถึงการรวมพลังของเครือข่าย ทสม. อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียน หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกย่องเชิดชู ทสม. และเครือข่ายที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดแสดงผลงาน เวทีวิชาการ และกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งมีการแสดงนิทรรศการจากเครือข่าย ทสม. 7 อำเภอ นิทรรศการจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเครือข่าย ทสม. ทั้ง 7 อำเภอ หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น