pearleus

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รมช.มท. ตรวจเยี่ยมการให้บริการของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร

หลังมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมขาย โอน  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล และก่อนจะมีการปรับราคาประเมินที่ดินใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2559
          เมื่อ 30 ธ.ค. 58 เวลา 14.00 น. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชาชนมาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลปีใหม่
          โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจเยี่ยมการทำงานและกระบวนการให้บริการต่างๆ พร้อมให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมที่ดินทุกคน ที่ได้ร่วมกันให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้ลดค่าธรรมเนียมการโอน การจำนอง เหลือร้อยละ 0.01 ทำให้ประชาชนเร่งทำนิติกรรมเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามมาตรการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกรมธนารักษ์ได้ประกาศปรับราคาประเมินที่ดินใหม่โดยบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างใหม่สำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ  และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 นี้เป็นต้นไป
          ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมที่ดินพบว่าก่อนมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา มียอดผู้เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ( 2 เดือน) จำนวน 77,266 ราย ภายหลังมีมาตรการฯ มีผู้เข้ารับบริการงานทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงปัจจุบัน กว่า 1.2 แสนราย โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้น กว่า 5 – 6 เท่า จากเดิม 150 รายต่อวันเป็นกว่า 650 รายต่อวัน เฉพาะวันที่ 29 ธ.ค. ที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครมีผู้มารับบริการงานทุกประเภท จำนวน 5,587 ราย
          ในส่วนของต่างจังหวัดโดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ เช่น จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา และจังหวัดสงขลา มีผู้เข้ารับบริการเฉลี่ยวันละกว่า 300 รายต่อวัน โดยสำนักงานที่ดินทุกแห่งได้เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา 08.00 น. ไปจนกว่างานทุกรายจะแล้วเสร็จ ซึ่งบางแห่งต้องให้บริการถึงเวลา 02.00 น. ในภาพรวมเป็นไปด้วยเรียบร้อยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของกระบวนการทำงาน สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงบริการด้านอื่นๆ ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น